Korešpondenčný seminár z chémie

Organizuje Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove

Úlohy 1. kola sú už zverejnené a čakajú na svojich riešiteľov

Vitajte na stránke Korešpondenčného seminára z chémie

Prečo sa prihlásiť ?

mood

Každý súťažiaci získa bonusové body k prijímacím skúškam a samozrejme nadobudne aj veľa poznatkov z chémie.

Ako sa prihlásiť ?

assignment

Prihlásiť sa môžeš vyplnením formulára, ktorý nájdeš na tejto stránke.

Pravidlá Korešpondenčného seminára

Súťažiaci

1. Súťaž je primárne určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl (ZŠ).
2. Súťažiaci sú rozdelení do týchto kategórií:
- kategória "8" – pre žiakov 8. ročníka ZŠ
- kategória "9" – pre žiakov 9. ročníka ZŠ
3. Medzi riešiteľmi korešpondenčného seminára veľmi radi uvítame aj žiakov nižších ročníkov, ktorí sa môžu zapojiť do jednej z kategórií. Výber vyššej kategórie je možný aj u ôsmakov.
4. Keď si riešiteľ zvolí kategóriu v prvom kole, musí riešiť úlohy tejto kategórie počas celého ročníka.
5. Každá kategória bude hodnotená samostatne.
6. Do seminára sa žiaci môžu zapojiť len ako jednotlivci.

Prihlasovanie do seminára

1. Žiaci sa prihlasujú individuálne vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý je k dispozícii na tejto stránke.
2. Registrácia je otvorená do 22. 10. 2017.
3. Účasť v seminári je BEZPLATNÁ.

Priebeh seminára

1. Seminár má počas školského roka 2017/2018 dve korešpondenčné kolá a záverečné, finálové kolo, ktoré sa uskutoční na pôde usporiadateľskej školy Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove.
2. Na riešenie korešpondenčných kôl majú žiaci približne 6 týždňov.
3. Domáce kolá organizujeme len prostredníctvom internetu.
4. Riešenia sa zasielajú mailom na adresu chem.glsbj@gmail.com a to formou odpoveďových hárkov, ktoré budú k dispozícii na tomto webe.
5. Riešenia je potrebné odoslať najneskôr do termínu stanoveného na doručenie riešení. Po stanovenom termíne poslané riešenia nebudú hodnotené.
6. Dôležité informácie nájdete aj našom facebooku - facebook.com/kschgls
7. Súťažiaci sa môže kedykoľvek v priebehu súťaže rozhodnúť, že nebude v súťaži ďalej pokračovať. Ak sa súťažiaci rozhodne nepokračovať, prosíme, aby nás o tom informoval e-mailom.
8. V prípade akýchkoľvek nejasností sa elektronickou formou obráťte na tím autorov.

Riešenie úloh a hodnotenie odpovedí

1. Bodové hodnotenie je uvedené pri každej úlohe a každej jej časti.
2. Pri riešení výpočtových úloh s konkrétnymi číselnými hodnotami je nutné:
- vychádzať len z číselných hodnôt uvedených v zadaní úlohy,
- číselné hodnoty medzi jednotlivými čiastkovými výpočtami nezaokrúhľovať. Konečný výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, ak nie je v zadaní úlohy uvedené inak.
3. V úlohách, v ktorých je potrebné doplniť správnu číselnú hodnotu nejakej veličiny, musí byť hodnota uvedená v takých jednotkách, aké sú naznačené v zadaní.
4. Nejednoznačná odpoveď bude ohodnotená ako nesprávna.

Finále seminára

1. Po skončení dvoch korešpondenčných kôl bude nasledovať finálové kolo, ktoré sa uskutoční na Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove. Súťažiaci budú na finálové kolo pozívaní prostredníctvom mailu. Termín konania bude súťažiacim oznámený najneskôr 3 týždne pred jeho konaním.
2. Najlepší súťažiaci budú odmenení vecnými cenami a diplomami. Všetci súťažiaci získajú tiež bonusové body k prijímacím skúškam priamo úmerne podľa získaných bodov v celkovom hodnotení. Váha bodov získaných vo finálovom kole je dvojnásobná ako váha bodov z domácich kôl.

Tak neváhaj a prihlás sa!

Chcem riešiť KSCH

Gymnázium Leonarda Stöckela

Jiráskova 12

085 01 Bardejov

Tel. č.(Fax): +421 (0)54 472 2781