Korešpondenčný seminár z chémie

Organizuje Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove

Autori usilovne pracujú na 3. ročníku KSCH!

Vitajte na stránke Korešpondenčného seminára z chémie

Prečo sa prihlásiť ?

mood

Každý súťažiaci získa bonusové body k prijímacím skúškam a samozrejme si odnesie aj veľa poznatkov z chémie.

Ako sa prihlásiť ?

assignment

Jednoducho, stačí ak vyplníš registračný formulár, ktorý bude k dispozícii na tejto stránke.

Ako sa pripraviť ?

school

Všetky doposiaľ uverejnené kolá sa nachádzajú v sekcii "Úlohy".

Pravidlá Korešpondenčného seminára

Súťažiaci

1. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl (ZŠ).
2. Súťažiaci sú rozdelení do týchto kategórií:
- kategória "8" – pre žiakov 8. ročníka ZŠ
- kategória "9" – pre žiakov 9. ročníka ZŠ
3. Medzi riešiteľmi korešpondenčného seminára veľmi radi uvítame aj žiakov nižších ročníkov, ktorí sa môžu zapojiť do ľubovoľnej kategórie. Výber vyššej kategórie je možný aj u ôsmakov.
4. Keď si riešiteľ zvolí kategóriu v prvom kole, musí riešiť úlohy tejto kategórie počas celého ročníka.
5. Každá kategória bude hodnotená samostatne.
6. Do seminára sa žiaci môžu zapojiť len ako jednotlivci.

Prihlasovanie do seminára

1. Žiaci, ktorí majú záujem o účasť v seminári, sa prihlásia individuálne.
2. Žiaci sa prihlasujú odoslaním emailu na adresu chem.glsbj@gmail.com, obratom im bude zaslaný prihlasovací formulár, ktorý vyplnia a pošlú späť do 28. 10. 2016.
3. Účasť v seminári je BEZPLATNÁ.

Priebeh seminára

1. Seminár má počas školského roka 2016/2017 dve korešpondenčné kolá a záverečné, finálové kolo, ktoré sa uskutoční na pôde usporiadateľskej školy Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove. V každej sérii súťažiaci riešia 6 teoretických úloh a 1 praktickú úlohu, na ich vyriešenie majú približne 6 týždňov.
2. Domáce kolá organizujeme len prostredníctvom internetu.
3. Riešenia sa posielajú mailom na adresu chem.glsbj@gmail.com najneskôr do termínu stanoveného na doručenie riešení. Po stanovenom termíne poslané riešenia nebudú hodnotené.
4. Kompletné výsledkové listiny a autorské riešenia všetkých kategórií budú po každej sérii zverejnené na internetovej stránke www.ksch.eu. Informácie nájdete aj na facebook.com/kschgls
5. Súťažiaci sa môže kedykoľvek v priebehu súťaže rozhodnúť, že nebude v súťaži ďalej pokračovať. Ak sa súťažiaci rozhodne nepokračovať, prosíme, aby nás o tom informoval e-mailom.
6. V prípade nejasností a nespokojností sa elektronicky obráťte na tím autorov.

Riešenie úloh a hodnotenie odpovedí

1. Bodové hodnotenie je uvedené pri každej úlohe a každej jej časti.
2. Pri riešení výpočtových úloh s konkrétnymi číselnými hodnotami je nutné:
- vychádzať len z číselných hodnôt uvedených v zadaní úlohy,
- číselné hodnoty medzi jednotlivými čiastkovými výpočtami nezaokrúhľovať. Konečný výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, ak nie je v zadaní úlohy uvedené inak.
3. V úlohách, v ktorých je potrebné doplniť správnu číselnú hodnotu nejakej veličiny, musí byť hodnota uvedená v takých jednotkách, aké sú naznačené v zadaní.
4. Nejednoznačná odpoveď bude ohodnotená ako nesprávna.

Finále seminára

1. Po skončení dvoch korešpondenčných kôl budú najlepší súťažiaci pozvaní na finálové kolo, ktoré sa uskutoční na Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove. O pozvaní na finálové kolo budú súťažiaci informovaní prostredníctvom e-mailu. Termín konania bude súťažiacim oznámený najneskôr 3 týždne pred jeho konaním.
2. Najlepší súťažiaci budú odmenení vecnými cenami a diplomami. Všetci súťažiaci získajú tiež bonusové body k prijímacím skúškam priamo úmerne podľa získaných bodov v celkovom hodnotení. Váha bodov získaných vo finálovom kole je dvojnásobná ako váha bodov z domácich kôl.

Tak neváhaj a prihlás sa!

Chcem riešiť KSCH

Gymnázium Leonarda Stöckela

Jiráskova 12

085 01 Bardejov

Tel. č.(Fax): +421 (0)54 472 2781